Resources


Database Credentialed Access

FFA-IR: Towards an Explainable and Reliable Medical Report Generation Benchmark

Mingjie Li, Wenjia Cai, Rui Liu, Yuetian Weng, Xiaoyun Zhao, Cong Wang, Xin Chen, Zhong Liu, Caineng Pan, Mengke Li, Yingfeng Zheng, Yizhi Liu, Flora Salim, Karin Verspoor, Xiaodan Liang, Xiaojun Chang

Benchmark dataset for report generation based on fundus fluorescein angiography images and reports.

fundus fluorescein angiography explainable and reliable evaluation vision and language medical report generation

Published: Sept. 21, 2021. Version: 1.0.0


Database Credentialed Access

FFA-IR: Towards an Explainable and Reliable Medical Report Generation Benchmark

Mingjie Li, Wenjia Cai, Rui Liu, Yuetian Weng, Xiaoyun Zhao, Cong Wang, Xin Chen, Zhong Liu, Caineng Pan, Mengke Li, Yingfeng Zheng, Yizhi Liu, Flora Salim, Karin Verspoor, Xiaodan Liang, Xiaojun Chang

Benchmark dataset for report generation based on fundus fluorescein angiography images and reports.

fundus fluorescein angiography explainable and reliable evaluation vision and language medical report generation

Published: Sept. 21, 2021. Version: 1.0.0